Program Golden Five

Program Golden Five jest programem profilaktycznym skierowanym do nauczycieli różnych poziomów nauczania,  w szczególności dla wychowawców (nauczycieli)  klas I gimnazjum w celu wspierania uczniów  w procesie adaptacyjnym w nowej szkole i nowych wymaganiach, a także radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie. Nauczyciele poszerzają praktyczne umiejętności wychowawcze w następujących obszarach: zarządzanie klasą, budowanie dobrych relacji z uczniami, budowanie przyjaznego klimatu w klasie, współpraca z rodzicami, indywidualizowanie nauczania według możliwości psychofizycznych uczniów i w celu zwiększenia motywacji uczniów do nauki.
Adresaci Programu:

  • W szczególności nauczyciele uczący w gimnazjach, zwłaszcza wychowawcy klas I
  • Nauczyciele szkół podstawowych i średnich zaangażowanych  w obszarze wychowania
    i doskonalenia  umiejętności komunikacji z dziećmi i młodzieżą
  • Docelowo uczniowie tych szkół.

Cel ogólny:

Stworzenie modelu nauczania i wychowania wspomagającego osiągnięcia szkolne i rozwój osobisty uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem.

Cele szczegółowe:

  • Dostarczenie nauczycielowi narzędzi/umiejętności radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie;
  • Wzmocnienie integracji klasy;
  • Poprawa klimatu klasy, co powinno przyczynić się do polepszenia frekwencji, budowania więzi ze szkołą, osiągania przez uczniów lepszych wyników w nauce oraz w zakresie umiejętności życiowych, poprawy relacji interpersonalnych.

Program realizowany jest w następujących blokach:

– szkoleniowa Rada Pedagogiczna na temat programu Golden Five 2 godz.

– szkolenie dla chętnych do udziału w programie nauczycieli 16 godz.

– cotygodniowa superwizja dla nauczycieli realizujących program przez 16 tygodni