Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna, zwana dawniej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i specyficzne trudności w uczeniu się. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno – pedagogicznym. Jest to szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka.

Brak osiągnięć w nauce, częste niepowodzenia zazwyczaj wiążą się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych i odnoszą się do dzieci:

– o  inteligencji przeciętnej i niższej niż przeciętna,

– z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych,

– z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego razem z zakłóceniami procesu lateralizacji,

– o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych,

– z zaburzeniami mowy,

– z zaburzeniami zdolności matematycznych,

– z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych.

Trudnościom szkolnym często towarzyszą także trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych.

Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju.

Celem terapii pedagogicznej jest:

– stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych i percepcyjnych,

– wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów,

– eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji, między innymi poprzez  zainteresowanie ich tym, co jest dla nich atrakcyjne i możliwe do osiągnięcia, ponadto  dostrzeganie uzdolnień, sukcesów i pozytywnych cech