Mediacje rówieśnicze


MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

Mediacje Rówieśnicze to program profilaktyczny, którego celem jest profilaktyka przemocy rówieśniczej. Skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej oraz uczniów klas V – VI szkoły podstawowej.

Czym jest mediacja?

Mediacja – to dobrowolne i poufne porozumiewanie się ludzi będących w konflikcie, którzy   przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora, starają się osiągnąć zgodę. W szkole,  mediacja jest prowadzeniem pertraktacji w przypadku  konfliktów między dwoma lub więcej  uczniami, którzy nie potrafią się ze sobą  porozumieć.

 

PEER – mediatorzy

Znaczy rówieśnicy lub osoby na podobnej  pozycji (uczniowie w roli mediatorów)

Cel mediacji:

1. Wypracowanie takiego rozwiązania, w którym mamy do czynienia z dwoma zwycięzcami – brak przegranych

2. Przeprosiny za nieprzyjazne zachowanie oraz oferta rekompensaty strat i wyrządzonych szkód (mediacja kończy się pisemnym utrwaleniem rezultatów)

3. Większe poczucie pewności u ucznia będącego w konflikcie: ” nie ma sytuacji bez wyjścia”

4. Zmniejszenie sytuacji konfliktowych na terenie szkoły – zapobieganie przemocy, ale nie kłótniom

5. Większe poczucie bezpieczeństwa na terenie szkoły

6. Rozwijana jest zdolność prowadzenia dialogu

7. Budowane jest poczucie wartości siebie u uczniów

8. Wzmocniona zostaje samodzielność i odpowiedzialność za własne czyny

9. Odciążenie nauczycieli od rozwiązywania problemów

Realizacja programu obejmuje:

– trening mediacji dla kandydatów na mediatorów (20 godzin)

–  egzamin teoretyczny i praktyczny (4 godziny)

– udział  grupy projektowej składającej się z mediatorów, chętnych rodziców i zaangażowanych w mediacje nauczycieli (4 godziny)

– przeprowadzenie szkoleniowej rady pedagogicznej (2 godz.)