Archipelag Skarbów

ARCHIPELAG SKARBÓW® jest programem profilaktycznym w całości opartym na modelu profilaktyki zintegrowanej. Zgodnie z jej założeniami, cele programu obejmują bardzo szerokie spektrum. Zostały one wyliczone poniżej w uporządkowaniu według obszarów tematycznych:

  • profilaktyka korzystania z substancji psychoaktywnych:

− ograniczenie używania przez młodzież alkoholu i narkotyków;

  • wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność:

− wzbudzenie motywacji do pracy nad własnym rozwojem w sferze budowania dojrzałych więzi;

− ukazanie postaw i działań, które zwiększą szanse przeżycia prawdziwej, wiernej i trwałej miłości;

− podważenie obecnych w popkulturze silnie szkodliwych mitów na temat miłości i seksualności;

− ograniczenie korzystania z pornografii;

− przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dziewcząt, w tym zjawisku „samo-uprzedmiotowienia”;

  • profilaktyka ciąż nastolatek i profilaktyka HIV/AIDS:

− zmotywowanie młodzieży do utrzymania postawy wstrzemięźliwości seksualnej lub powrotu do tej postawy (jeśli chodzi o młodzież po inicjacji seksualnej);

− poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zakażeń przenoszonych drogą płciową i skutecznych metod zapobiegania im;

  • profilaktyka przemocy:

− ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej w formie fizycznej i słownej, a także przemocy o podtekście seksualnym;

− wzrost szacunku chłopców wobec dziewcząt i dziewcząt wobec samych siebie;

  • cele i efekty ogólnoprofilaktyczne:

− podwyższenie kompetencji w zakresie zachowań asertywnych;

− wzmocnienie czynników chroniących w profilaktyce (więź z rodzicami, nauczycielami, identyfikacja z własnym systemem wartości – religijnym lub świeckim).

ARCHIPELAG SKARBÓW® jest skierowany dla uczniów klas II i III gimnazjum oraz dla klas I i II szkół średnich, doskonale wspiera rodziców i nauczycieli w przekazywaniu młodzieży wartości. Łącząc w sobie atrakcyjną formę z silnym przekazem treści profilaktycznych program skutecznie wpływa na zmianę przekonań normatywnych młodych ludzi. Badania ewaluacyjne (przeprowadzone w latach 2007-2008 we współpracy z MEN, CMPPP, PARPA i KC ds. AIDS) wykazały skuteczność programu w kilku obszarach profilaktyki.

ARCHIPELAG SKARBÓW® – Program ARCHIPELAG SKARBÓW® został wpisany do systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego prowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Głównym autorem programu, osobą kierującą jego rozwojem oraz systemem szkolenia realizatorów jest dr Szymon Grzelak – prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.