„Jak słuchać, jak mówić?”–podsumowanie konferencji

XX–lecie SZKOŁY DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

28 maja 2018r. w MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu odbyła się konferencja naukowa pt. „Jak mówić. Jak słuchać?”, zorganizowana przez Fundację Ostoja w ramach zadania publicznego „Skuteczny dialog w rodzinie, w szkole, w społeczeństwie”, współfinansowanego przez Miasto Nowy Sącz. Honorowy patronat nad konferencją objął Rzecznik Praw Dziecka – minister Marek Michalak.

Konferencja była zwieńczeniem 20-lecia realizacji programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, którego celem jest wzmacnianie bliskich, ciepłych relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi, jak również rozwijanie dialogu międzyosobowego w oparciu o zasadę wzajemnego szacunku i poszanowania godności drugiego człowieka.

Propagatorką i realizatorką programu w regionie nowosądeckim i w Polsce jest trener Halina Czerwińska, prezes Fundacji Ostoja. W trakcie wystąpienia pt. „Owoce  20  lat realizacji programu SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” przedstawiła historię powstania programu i podsumowała jego rozwój. W ciągu dwóch dekad szkolenia w ramach SDRiW ukończyło ponad 3000 osób, wśród nich: rodzice, nauczyciele, dorośli, którym zależy na dobrych relacjach z dziećmi i młodzieżą.

To między innymi oni byli też uczestnikami konferencji, która stała się okazją nie tylko do sprawozdania dotychczasowych osiągnięć SDRiW, ale również usystematyzowania wiedzy i dalszego zachęcania do dialogu, będącego fundamentem dla budowania relacji międzyludzkich.

Wśród prelegentów zaproszonych na konferencję była Joanna Sakowska – autorka wspomnianego programu. W swoim wystąpieniu wskazała na konieczność niesienia pomocy rodzicom w ich wychowawczych zmaganiach. Stwierdziła, że odpowiedzią na potrzeby rodzicielskie jest właśnie uczenie się dialogu z dzieckiem i wskazywanie dróg rozwoju, bez odwoływania się do władzy czy też „ucieczkę” w uległość.

O trudnej sztuce dialogu, będącego wyznacznikiem wychowawczego sukcesu opowiadał kolejny z zaproszonych prelegentów ks. dr Jerzy Smoleń. Podkreślił, że należy zacząć od zrozumienia siebie, swego zachowania, umieć rozpoznawać swoje mechanizmy działania, które decydują o tym, że rutynowo posługujemy się słowami etykietującymi dziecko. Słowami, które ranią i bolą, nie tylko „tu i teraz”, ale pozostając w pamięci, decydują o dalszym rozwoju osobowości dziecka, dla którego każdy rodzic chce przecież jak najlepiej.

Kolejny wykładowca, pedagog Alina Szulirz z Fundacji Św. Nereusza z Rudy Śląskiej, odnosząc się do przykładów ze swojej pracy z dziećmi i ich rodzinami wskazała na wartość dialogu międzypokoleniowego, który uwalnia z ubóstwa duchowego, wykluczenia społecznego, doświadczanego w pewnych rodzinach od pokoleń. To wychodzenie do innych ze zrozumieniem, ze słowem wsparcia i otuchy, powoduje otwarcie, które owocuje inicjatywami, takimi jak: wzajemna modlitwa rodziców za dzieci i odwrotnie.

Całość rozważań prelegentów podsumowywał panel dyskusyjny, który odbył się w trakcie konferencji z udziałem rektora Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu dr. Dariusza Woźniaka. Wnioski z niego płynące są następujące:

  • Po pierwsze: nie poddawajmy się w stawaniu się dobrym rodzicem. Do tego potrzebujemy wspólnoty, która wyznaje podobne wartości. W tej grupie możemy się doskonalić, umacniać i podawać dobro dalej.

  • Po drugie: dajmy czas drugiemu człowiekowi i bądźmy moderatorami dialogu.

  • Po trzecie: pokazujmy dzieciom, że każda osoba jest ważna, godna szacunku. Nasz sukces nie może być okupiony krzywdą drugiego człowieka. Nauczenie dziecka szacunku do ludzi to również inwestycja w naszą przyszłość.

Zwieńczeniem konferencji był spektakl w reżyserii Marka Pasiecznego pt. „Małe Zbrodnie Małżeńskie”. Fabuła spektaklu wpisywała się w tematykę konferencyjną, raz jeszcze podkreślając, że międzyludzkie więzi buduje się tylko poprzez trud dialogu, co sprawia, że są one dla nas cenne i wartościowe.

Jak co roku podczas konferencji wręczone zostały podziękowania dla osób zaangażowanych w swoich gminach, parafiach i szkołach we współpracę z Fundacją Ostoja na rzecz wspierania dzieci i młodzieży w zintegrowanym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym i patologicznym w rodzinie i w szkole. Szkoła Podstawowa im. Józefa Bieńka w Librantowej zdobyła tytuł „Złotej Szkoły”, a pięciu nauczycieli – Anna Sus, Katarzyna Oracz–Ogorzałek, Katarzyna Kania (wszystkie z SP w Librantowej), Małgorzata Bochenek oraz Joanna Cebula (przedstawicielki Katolickiej Szkoły Podstawowej im. F. Blachnickiego w Nowym Sączu) – uzyskało tytuł „Złotego Nauczyciela”. Podziękowania otrzymały osoby wdrażające rekomendowane przez Ostoję programy profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Fundacja jest bowiem propagatorem i realizatorem programów takich jak: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Mediacje Rówieśnicze – droga do pojednania, Trening Umiejętności Społecznych „Porozmawiajmy ze sobą”, Golden Five oraz Archipelag Skarbów. Ten ostatni w tym roku objął szczególnie dużą liczbę uczestników: 1200 uczniów gimnazjalnych, 240 nauczycieli, ok. 480 rodziców. Młodzież bardzo wysoko oceniła program (śr. 5,3), nauczyciele również pozytywnie go podsumowali, jako żywy, dynamiczny i budujący młodzież, zachęcający do rozwijania swoich pasji i talentów. Rodzice dostrzegli duże szanse dla swoich dzieci w kierunku nauczenia się podejmowania dojrzałych i mądrych decyzji, życia w zgodzie ze swoimi przekonaniami i wartościami, odważnego podejmowania wyzwań. Program stanowi propozycje zdrowego, zintegrowanego stylu życia dla młodzieży i jest programem profilaktyki uzależnień, ryzykownych zachowań seksualnych i przemocy.

Analizując przebieg i wyrażone w ankietach potrzeby uczestników powyższych programów i prelekcji, Fundacja Ostoja już jest przygotowana na kolejne działania w tym zakresie w roku szkolnym 2018/2019 i czyni też starania o organizację XV konferencji.