Zespół Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej OSTOJA prowadzi badania psychologiczno – pedagogiczne, których celem jest określenie potencjału rozwojowego dziecka oraz odchyleń i zaburzeń rozwojowych. 

Opinie wydawane przez naszą placówkę są respektowane przez wszystkie typy szkół w Polsce na równi z opiniami wydawani przez poradnie państwowe. Opinie dają podstawę do dostosowania wymagań edukacyjnych i kwalifikują dziecko do odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole:

 • zajęcia  korekcyjno – kompensacyjne
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • zajęcia rozwijające  kompetencje emocjonalno – społeczne
 • zajęcia logopedyczne
 • opiniowanie wcześniejszego rozpoczęcia nauki szkolnej
 • odraczanie obowiązku szkolnego
 • udzielanie zezwolenia na zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia
 • opiniowanie powtarzania przez dziecko klasy
 • określanie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia)
 • diagnozowanie dyskalkulii
 • opiniowanie w sprawie obniżenia wymagań programowych (dotyczy dzieci mających trudności w nauce z powodu słabego funkcjonowania intelektualnego, dzieci z deficytami rozwojowymi)
 • diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych

Uwaga: Nie wydajemy orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Badania przeprowadzają wykwalifikowani specjaliści, którzy stosują podczas diagnozy wystandaryzowane testy psychologiczne i pedagogiczne. 

Etapy realizacji badania diagnostycznego:

 1. Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku wraz z załącznikami (pliki do pobrania poniżej)
 2. Wywiad psychologa lub pedagoga z rodzicami dziecka.
 3. Badanie psychologiczne i pedagogiczne dziecka.  
 4. Wydanie opinii psychologiczno – pedagogicznej. 

 

KONTAKT TELEFONICZNY: 733 737 578
KONTAKT MAILOWY: zapisy@ostoja.szkola.pl
lub poprzez formularz kontaktowy w zakładce ZAPISY

Dokumenty do pobrania

 1. WNIOSEK-O-PRZEPROWADZENIE-BADAŃ-DIAGNOSTYCZNYCH-ZAŁ.-1
 2. DOKUMENTY RODO ZAŁ. 2
 3. OPINIA O UCZNIU WYDANA PRZEZ SZKOŁĘ-ZAŁ. 3
 4. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE-ZAŁ. 4