DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

Prowadzimy badania psychologiczno-pedagogiczne, których celem jest znalezienie przyczyn trudności szkolnych dzieci i młodzieży, a także określenie ich mocnych stron. Wczesne wykrywanie deficytów i diagnozowanie potrzeb rozwojowych dzieci daję szansę na ich
prawidłowy rozwój. Trafna, szczegółowa, rzetelna i wszechstronna diagnoza, jaką prowadzimy, umożliwia podjęcie adekwatnych i wspierających działań.

terapia dorosły

Opinie wydawane przez naszą placówkę są respektowane przez wszystkie typy szkół w Polsce na równi z opiniami wydawani przez poradnie państwowe. Opinie dają podstawę do dostosowania wymagań edukacyjnych i kwalifikują dziecko do odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole:

Opinie wydawane są w sprawach:

 • gotowości szkolnej do rozpoczęcia nauki w klasie I
 • dostosowania wymagań edukacyjnych
 • specyficznych trudności w uczeniu się, w tym: dysleksji rozwojowej, dyskalkulii
 • objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 • potrzeby przedstawienia na Zespole ds. Orzekania o Potrzebie Kształcenia Specjalnego
 • potrzeby specjalistycznych konsultacji medycznych
 • potrzeby sporządzenia oceny psychologicznej celem przedstawienia na Zespole Orzekania Niepełnosprawności

Uwaga: Nie wydajemy orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Badania przeprowadzają wykwalifikowani specjaliści, którzy stosują podczas diagnozy wystandaryzowane testy psychologiczne i pedagogiczne. 

terapia młodzieży

Etapy realizacji badania diagnostycznego:

 1. Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku wraz z załącznikami (pliki do pobrania poniżej)
 2. Wywiad psychologa lub pedagoga z rodzicami dziecka.
 3. Badanie psychologiczne i pedagogiczne dziecka.  
 4. Wydanie opinii psychologiczno – pedagogicznej. 

Telefon

733 737 578

Adres

ul. Pijarska 17a/1
33-300 Nowy Sącz

Godziny pracy sekretariatu

Poniedziałek – piątek
8:00 – 11:00

 

Zgoda: