Golden Five – Złota Piątka

 

OPIS PROGRAMU

Program polega na rozwijaniu wśród nauczycieli pięciu kluczowych kompetencji, tzw. „złotych obszarów”, które decydują o motywacji uczniów do nauki, ich postawach wobec szkoły i sukcesach edukacyjnych.

ADRESACI PROGRAMU: NAUCZYCIELE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ŚREDNICH

szkoła
terapia młodzieży

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

 • Usprawnienie zarządzania klasą
 • Eliminowanie konfliktów klasowych
 • Poprawa relacji między uczniami
 • Kreatywne prowadzenie lekcji wychowawczych
 • Lepsza współpraca z rodzicami
 • Poprawa osiągnieć edukacyjnych uczniów

Nauczyciele, którzy zrealizują program Golden Five otrzymują tytuł „Złotego Nauczyciela”. W przypadku zrealizowania programu przez co najmniej dwóch nauczycieli, szkoła zdobywa certyfikat „Złotej Szkoły”.

TEMATYKA ZAJĘĆ

 

Zarządzanie klasą: Tworzenie w klasie atmosfery sprzyjającej koncentracji (skupieniu) i pracy. Zwiększanie motywacji uczniów do uczenia się. Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów i rozwijanie pozytywnego systemu wartości w klasie.

Budowanie relacji: Stworzenie pozytywnych i bezpiecznych relacji nauczyciel–uczeń,
opartych na wzajemnym szacunku i zaangażowaniu obydwu stron.

Klimat społeczny: Stworzenie w klasie klimatu społecznego zapewniającego koncentrację na nauce, motywację, pozytywne poczucie własnej wartości oraz dobre relacje.

Nauczanie zindywidualizowane: Zwiększenie edukacyjnych osiągnięć uczniów, rozbudzanie motywacji oraz budowanie poczucia własnej wartości.

Współpraca szkoła–dom: Kreowanie atmosfery współpracy pomiędzy rodzicami i uczniami, aby zwiększyć osiągnięcia uczniów w nauce oraz społeczne zaangażowanie rodziców w klasie.

  golden five

  SZKOLENIE UCZESTNIKÓW PROGRAMU: 12 GODZIN

  SUPERWIZJE Z TRENEREM: 16 GODZIN

  RADA PEDAGOGICZNA: 2 GODZINY

  LICZBA UCZESTNIKÓW: 8-12 OSÓB

  REKOMENDACJE: Ośrodek Rozwoju Edukacji

  Telefon

  733 737 578

  Adres

  ul. Pijarska 17a/1
  33-300 Nowy Sącz

  Godziny pracy sekretariatu

  Poniedziałek - piątek
  8:00 - 11:00

   

  Zgoda: